Trạng Cờ

Ông Võ Huyên người làng Mộ Trạch được vua ban danh hiệu là trạng nguyên cờ (Đấu kỳ trạng nguyên) là do chuyện sau đây:

Thời ấy có viên sứ Tàu sang ta dương dương tự đắc là tay cao cờ, mà quả là hắn cao cờ thật. Lần nào đánh với các quan ta ở nhà công quán hắn cũng thắng rất nhanh. Vì thế hắn càng đắc ý. Có lần hắn tuyên bố thách nhà vua cùng đấu cờ xem sao.

Nhà vua biết chuyện, muốn cho viên sứ Tàu khuất phục bèn sai người tìm tay cao cờ về giúp. Các quan biết Võ Huyên nên tiến cử lên vua, vua cho người đấu thử với Võ Huyên thì thấy quả ông cao cờ thật. Liền đó vua hẹn cùng đấu với sứ giả vào buổi trưa.

Ngày ấy nắng đẹp, vua hẹn với sứ Tàu, mỗi bên chỉ để một tên lính che lọng, những người khác phải tránh hết ra ngoài. Cuộc đấu diễn ra ở giữa sân rồng. Sứ Tàu chấp nhận.

Thế là ông Võ Huyên cải trang thành tên lính vác lọng, trên lọng chọc sẵn một lỗ thủng có thể lọt được ánh sáng mặt trời. Võ Huyên đứng xem, mỗi khi gặp nước hay sẽ di ánh sáng vào quân cờ để chỉ nước đi. Thành ra liên tiếp ba ván sứ Tàu đều nhanh chóng bị hạ. Từ đó trở đi, y không còn dám khoác lác huênh hoang nữa.

Người ta đồn rằng trên đỉnh đầu Võ Huyên có một cái xương gồ lên gíống một quân cờ, vì vậy ông tinh thông môn này.

 Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *